Wan You Fen Zhen Wei You Ben Zhen:
Amitabha-Mantra:
Video Dalibai:
Mandala of the sun for download: